【www.hy-hk.com--中秋节】

 月到中秋分外明,我国古代的文人雅士,创作出了大量意境优雅,古韵悠长的诗词佳句,为中秋节增添了别样的韵味。下面我们就一起分享一下。

关于中秋节的经典诗句

 1.《十五夜望月》 (唐)王建

 中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

 2.《八月十五夜玩月》 (唐)刘禹锡

 天将今夜月,一遍洗寰瀛。

 暑退九霄净,秋澄万景清。

 星辰让光彩,风露发晶英。

 能变人间世,攸然是玉京。

 3.《中秋》 (唐)李朴

 皓魄当空宝镜升,云间仙籁寂无声;

 平分秋色一轮满,长伴云衢千里明;

 狡兔空从弦外落,妖蟆休向眼前生;

 灵槎拟约同携手,更待银河彻底清。

 4.《水调歌头》(宋)苏轼

 丙辰中秋,欢饮达旦。大醉,作此篇,兼怀子由。

 明月几时有?把酒问青天。

 不知天上宫阙,今夕是何年?

 我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

 高处不胜寒!起舞弄清影,何似在人间!

 转朱阁,低绮户,照无眠。

 不应有恨,何事长向别时圆?

 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

 但愿人长久,千里共婵娟。

 5.《中秋月》 (宋)苏轼

 暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。

 此生此夜不长好,明月明年何处看。

 6.《彩云追月/中秋》 (当代) 刘周

 花在此时落,月在此时圆

 人间天上,歌起舞飞旋

 凤鸟还巢,更无狼烟

 寂寞了美婵娟。

 波涌万种缠绵,海底倒映天

 不教浮云将月蔽,心想太平万万年

 我有霓裳风吹动,水起涟漪歌抚平

 云藏潜龙,月隐寒宫

 云须染彩,月洒光晕

 彩云追月,云掩秋空

 月沾凉意,云载清风

 才现欢欣,又惹愁生

 此忧谁解?谁是知音?

 且饮此杯,共语升平

 良辰易逝何如梦 。

 7.《太常引》 (宋)辛弃疾

 一轮秋影转金波,飞镜又重磨。

 把酒问姮娥:被白发欺人奈何!

 乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑。人道是清光更多。

 ——根据《彩云追月》乐曲填词

 8.《八月十五夜桃源玩月》(唐)刘禹锡

 尘中见月心亦闲,况是清秋仙府间。

 凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山。

 碧虚无云风不起,山上长松山下水。

 群动悠然一顾中,天高地平千万里。

 少君引我升玉坛,礼空遥请真仙官。

 云拼欲下星斗动,天乐一声肌骨寒。

 金霞昕昕渐东上,轮欹影促犹频望。

 绝景良时难再并,他年此日应惆怅。-- (《全唐诗》)

 9.《八月十五日夜湓亭望月》(唐)白居易

 昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。

 今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。

 西北望乡何处是,东南见月几回圆。

 昨风一吹无人会,今夜清光似往年。--(《全唐诗》)

 10.《天竺寺八月十五日夜桂子》 (唐)皮日休

 玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新。

 至今不会天中事,应是嫦娥掷与人。 --(《全唐诗》)


中秋节的经典诗句

本文来源:https://www.hy-hk.com/303253.html