【www.hy-hk.com--春节祝福语】

左丘明

 ●好学而不贰。 ----左丘明《左传·昭公十三年》

 ●无信患作,失援必毙。 ----左丘明《左传·僖公十四年》

 ●左丘明

 生卒:约公元前502年-约公元前422年

 时代:春秋

 籍贯:山东省肥城

 简评:春秋末期鲁国史学家

 ●夫见乱而不惕,所残必多,其饰弥章,民有怨乱,犹不可遏,况神乎? ----左丘明《国语.太子晋》

 ●周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。 ----左丘明《左传·宣公三年》

 ●大史书曰:“崔杼弑其君。”崔子杀之。其弟嗣书而死者二人。其弟又书,乃舍之。南史氏闻大史尽死, 执简以往。闻既书矣,乃还。 ----左丘明《左传》

 ●无过乱人之门。 ----左丘明《国语.太子晋》

 ●众叛亲离,难以济矣。 ----左丘明《左传·隐公四年》

 ●古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。

 译文:古时候身虽富贵而名字磨灭不传的人,多得数不清,只有那些卓异而不平常的人才著称于世,那就是:西伯姬昌披拘禁而演绎《周易》;孔子受困厄而作《春秋》;屈原被放逐,才写了《离骚》;左丘明失去视力,才有《国语》;孙膑被截去膝盖骨,《兵法》才撰写出来;吕不韦被贬谪蜀地,后世才流传着《吕氏春秋》;韩非被囚禁在秦国,写出《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵都是一些圣贤发愤而写作的。 ----《报任安书》

 ●同德则同心,同心则同志。 ----左丘明

 ●众怒难犯,专欲难成。 ----左丘明《左传·襄公十年》

 ●范文子曰:夫贤者宠至而益戒,不足者为宠骄。故兴王赏谏臣,逸王罚之。吾闻古之王者,政德既成,又听于民,于是乎使工诵谏于朝,在列者献诗使勿兜,风听胪言于市,辨袄祥于谣,考百事于朝,问谤誉于路,有邪而正之,尽戒之术也。先王疾是骄也。 ----左丘明

 ●见可而进,知难而退,军之善政也。兼弱攻昧,武之善经也。 ----左丘明《左传》

 ●“防民之口,甚于防川,川壅而溃,伤人必多,民亦如之。是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言。” ----左丘明《国语》

 ●古之长民者,不堕山,不崇薮,不防川,不窦泽。夫山,土之聚也;薮,物之归也;川,气之导也;泽,水之钟也。夫天地成而聚于高,归物于下,疏为川谷以导其气,陂塘污库以钟其美。是故聚不阤崩而物有所归,气不沉滞而亦不散越,是以民生有财用而死有所葬。然则无夭、昏、札、瘥之忧,而无饥、寒、乏、匮之患,故上下能相固,以待不虞,古之圣王唯此之慎。 ----左丘明《国语》

本文来源:https://www.hy-hk.com/413284.html