【www.hy-hk.com--节日演讲稿】

 古诗自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞带拼音版,这首诗仍然是遭贬后抚景感怀之作。诗意与前一首诗相同,借怜贾谊贬谪长沙,以喻自己的遭贬谪。一起学习一下古诗自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞带拼音版,自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞带阅读答案,自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞赏析吧!

 1、古诗自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞带拼音版

 zì xià kǒu zhì yīng wǔ zhōu wàng yuè yáng jì yuán zhōng chéng

 自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞

 liú cháng qīng

 刘长卿

 tīng zhōu wú làng fù wú yān , chǔ kè xiāng sī yì miǎo rán 。

 汀洲无浪复无烟,楚客相思益渺然。

 hàn kǒu xī yáng xié dù niǎo , dòng tíng qiū shuǐ yuǎn lián tiān 。

 汉口夕阳斜渡鸟,洞庭秋水远连天。

 gū chéng bèi lǐng hán chuī jiǎo , dú shù lín jiāng yè bó chuán 。

 孤城背岭寒吹角,独戍临江夜泊船。

 jiǎ yì shàng shū yōu hàn shì , cháng shā zhé qù gǔ jīn lián 。

 贾谊上书忧汉室,长沙谪去古今怜。

古诗自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞带拼音版

 2 、古诗自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞阅读答案

 1、结尾两句是点睛之笔,“忧”“怜”二字表达了作者怎样的心境?请结合全诗简要赏析。

 2、第二联通过对渡鸟、秋水的画面描写,营造了怎样的气氛?

 参考答案:

 1、末联“忧”“怜”二字既写出诗人对遭贬谪的好友的担忧,也写出诗人对自己遭贬谪的自怜。

 2、第二联写出了夕阳斜照飞鸟渡江,洞庭湖烟波浩渺的的景色,营造了惆怅的气氛。

古诗自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞阅读答案

 3、古诗自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞带拼音版,这首诗仍然是遭贬后抚景感怀之作。诗意与前一首诗相同,借怜贾谊贬谪长沙,以喻自己的遭贬谪。一起学习一下古诗自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞带拼音版,自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞带阅读答案,自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞赏析吧!                                                                                                                                                                                                       4 、古诗自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞翻译

 鹦鹉洲在长江中浮沉,没有风浪也没有烟霭迷离;我这楚客思念中丞,心绪就像江流浩渺无际。汉口斜映着夕阳,不时可见渡江的鸟雀侧身纷飞;洞庭湖的秋水,和远天连成蔚蓝一气。汉阳城后的山岭,传来悲凉的号角;临江的那棵独树,黑夜里停泊着我的小船。当年贾谊上书文帝,全是忧心汉室;他却被贬谪居长沙,古今来令人深深地哀惋!

本文来源:https://www.hy-hk.com/49433.html